Mesafeli Satış Sözleşmesi

Taraflar ve Sözleşme’nin Onaylanması

İşbu Validem Börek Üyelik ve Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) www.validem.com.tr internet sitesinin sahibi, merkezi .Erikli Pınar Açmalar Mevkii Y. Dudullu, OSB 1. Cadde No:4 Ümraniye / İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili’ne ………..sicil numarası ile kayıtlı ,………………….. MERSİS numaralı ve Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi’ne 1010548793 vergi numarasıyla kayıtlı Atılım Unlu Mamuller San. Ve Tic. A.Ş. (“Validem Börek”) ile www.validem.com.tr internet sitesine (“İnternet Sitesi”) üye olan internet kullanıcısı (“Üye”) arasında akdedilmiştir. İşbu Sözleşme, Üye’nin, üyelik formunu doldurup onayladığı ve “ Üyelik ve Satış Sözleşmesi Şartlarını Kabul Ediyorum” seçeneğine tıklayarak Sözleşme şartlarını onayladığı anda yürürlüğe girecektir ve İnternet Sitesi üzerinden yapacağı her bir satışa uygulanacaktır.

Üye, işbu Sözleşme’ye Validem Börek İnternet Sitesi’ndeki “hesabım” sekmesinden dilediği zaman erişebilecektir ve bir sureti e-posta yolu ile Üye’ye iletilecektir. Sözleşme Validem Börek tarafından da sınırsız süre ile saklanacaktır. Bundan sonra Validem Börek ve Üye tek başına “Taraf “, birlikte “Taraflar” olarak alınacaktır.

Sözleşme’nin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu, Üyenin İnternet Sitesi’nden yararlanma, kullanma ve satış şartlarının belirlenmesidir. www.validem.com.tr ” kullanıcılarına internet ortamında, mobil telefonlarda ve benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalar vasıtasıyla sipariş verme imkanı ve buna ilişkin hizmetleri sunar.

Sipariş ve Ödeme

Validem Börek, siparişin onaylaması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödeyeceği toplam bedel de dahil olmak üzere, Sözleşme’nin şartlarının Üye tarafından açıkça görülmesini sağlar.

Validem Börek, Üye’nin siparişini aldığını gecikmeksizin, Üyenin İnternet Sitesi’nin kullanmak içi doldurduğu üyelik formunda belirttiği e-mail adresine (“Üyenin E-mail Adresi”) gönderilen bir e-mail ile teyit eder.

Sipariş ve siparişin aldığının teyidi, Üyenin E-mail Adresi’ne Validem Börek tarafından bu konuda bir e-mail gönderilmesi ile gerçekleşmiş sayılır. Söz konusu sipariş teyit mesajının Üye’nin e-mail hesabındaki “istenmeyen e-mail (spam)” kutusuna düşmüş olmasından ve bu sebeple Üye’nin sipariş teyidini almamasından doğabilecek sorunlarda Validem Börek sorumlu değildir.

Validem Börek, sipariş verilmeden önce Üye’ye, veri giriş hatalarını belirleyebilmesi ve düzeltebilmesi için uygun, etkili ve erişilebilir teknik araçlar sunar. Üye, siparişini tamamlamadan önce siparişinde herhangi bir değişiklik yapmak isterse “alışverişe devam et” tuşuna tıklayarak ilgili değişiklikleri yapabilir, ya da siparişini iptal etmek isterse, “siparişi iptal et” tuşuna tıklayarak ilgili siparişi iptal edebilir. Üye ayrıca, her bir sipariş öncesinde “üyelik bilgilerimi güncelle” tuşuna tıklayarak, üyelik bilgilerinde (adres, telefon, vs.) değişiklik yapma imkanına sahiptir. Üyeler, Validem Börek İnternet Sitesi’nden verdiği siparişin ücretini, İnternet Sitesi’nde sunulan seçenekler arasından sipariş verirken seçtikleri şekilde teslim esnasında ödeyebilir.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Üye, İnternet Sitesi’ni kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine ve işbu Sözleşme şartlarına uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki cezai yaptırımlardan tamamen ve münhasıran Üye sorumlu olacaktır.

Üye, İnternet Sitesi’nde başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Üye, İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı herhangi bir amaç için kullanamaz. İnternet Sitesi’nde Üye’ler tarafından beyan edilen, yazılan fikir ve düşünceler ve kullanılan ifadeler münhasıran Üye’lerin kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca Üye sorumludur. Bu görüş ve düşüncelerin Validem Börek’le hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. Validem Börek’in, Üye’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişi veya kurumların beyan edeceği fikir ve görüşler nedeni ile Üye’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Üye, İnternet Sitesi’ne üye olurken verdiği kişisel ve sair diğer bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu beyan ve taahhüt eder. Üye’nin Validem Börek İnternet Sitesi’nden aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran Üye’ye aittir. Üye bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahısla paylaşmamalıdır ve güvenli bir şekilde saklamakla sorumludur. Şifrenin Üye’nin kusuruyla kaybından ya da üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından kaynaklanan zararlara ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk Üye’ye aittir. Üye,bu sebeple Validem Börek’ten herhangi bir talepte bulunamaz ve Validem Börek’in bu gibi durumlara ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu ve /veya Üye’nin zararlarını tazmin etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Validem Börek, kusurlu olduğu durumlar hariç olmak üzere, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan sorumlu tutulmayacaktır. Üye, başka internet kullanıcılarının bilgilerine ve yazılımlarına izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi halde, bu nedenle doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’ye aittir. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye, bu nedenle doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını ve Validem Börek’i bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan ari tutacağını ve bunlara karşı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

İnternet Sitesi tasarım ve yazılımı ile ürünlere ait metin ve görsel içeriklere ilişken tüm fikir mülkiyet hakları Validem Börek mülkiyetinde olup, bunlar Üye tarafından Validem Börek’in yazılı izni olmaksızın kullanılamaz.

Validem Börek tarafından İnternet Sitesi’nin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevduat çerçevesinde siteye erişmek için internet servis sağlayıcısının adı ve İnternet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

Validem Börek, Üye’lerin kişisel bilgilerini, her bir Üye’nin önceden onayını almak kaydıyla, (i) kullanıcılarına /müşterilerini daha iyi hizmet sunmak amacıyla (ii) hizmetlerini ve ürünlerini iyileştirmek amacıyla,(iii) İnternet Sitesi’nin kullanımını kolaylaştırmak amacıyla ve (iv) hizmetlerini ve İnternet Sitesi’nin kullanımını kullanıcılarının ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik olarak değiştirmek amacıyla yapılacak çalışmalarda kullanılabilir. Validem Börek, Üye’nin sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. Validem Börek, İnternet Sitesi’nin içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, Üye’lere sağlanan herhangi bir hizmet değiştirme, durdurma, ya da sonlandırma hakkına haizdir. Herhangi bir şekilde yapılacak söz konusu değişikliklerin Üye’nin aleyhine bir düzenleme getirdiği durumlarda söz konusu değişiklik ile ilgili olarak Üye’nin E-mail Adres’ine gönderilen bir e-mail ile bilgilendirme yapılır.

Ürün Teslimatı

Validem Börek tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde Üye, İnternet Sitesi sisteminde seçtiği adreste bulunamaz ise, siparişi kesinlikle başka bir adrese bırakılmayacaktır. Üye’in kendisinin bulunmadığı bir adrese sipariş vermiş olduğu durumlarda, söz konusu siparişe ilişkin olarak ya da başkaca bir sebeple Validem Börek’ten herhangi bir talepte bulunamaz. Bu sebeple teslim edilemeyen siparişlere ilişkin olarak Validem Börek’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Gizlilik

İşbu Sözleşme’nin yürürlükte olduğu süre boyunca Sözleşme’nin sona ermesinden sonra Taraflar yazılı, sözlü veya sair surette kendilerine iletilen her türlü bilgi ve belgeleri, Üye’lerin kişisel bilgilerini (“Gizli Bilgiler”), karşı tarafın yazılı onayı olmadan üçüncü kişilere açıklayamaz, başka kişi, kurum ve kuruluşların yararına kullanamaz ve kullandıramaz. Taraflar, yukarıda sayılan Gizli Bilgiler’in gizliliğini sağlamak, bu hususta her önlemi almak, gizlilik esaslarına uygun hareket etmek, bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanımını önlemek ve her türlü suiistimalden korumak için her türlü önlemi almakla yükümlüdür.

Sözleşmenin Feshi

Validem Börek haklı bir nedenin varlığı halinde işbu Sözleşme’yi feshedebilir. Üye ise dilediği zaman info@validem.com.tr adresine yazılı olarak bildirme kaydıyla işbu Sözleşme’yi feshedebilir.Yazılı bildirimin Validem Börek’e ulaştığı tarihte sözleşme sona erer ve Validem Börek Üye’nin kaydını kayıtlardan siler.

Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşme ve uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dahilinde Üye’nin yerleşim yerinin bulunduğu veya işlemin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkili olacaktır.

Ücret İadesi

validem.com.tr, yalnızca kullanıcıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı (örneğin kullanıcının evde olmaması, yanlış adres bilgisi vermesi, siparişi teslim almaması gibi) ücret iadesi yapmama hakkını saklı tutar